Witamy w gabinecie "Dotyk dla Zdrowia"

Arek Trze?niowski

Witam wszystkich serdecznie w Gabinecie Dotyk dla Zdrowia.

Medycyna naturalna interesowa?a i fascynowa?a mnie od zawsze. Dlatego zdecydowa?em si? z tym zawodem zwi?za? swoj? przysz?o??. Jestem osob? otwart? na ?ycie i na ludzi. Wiem, jak wa?ne jest nasze samopoczucie w zmaganiu si? z codziennymi obowi?zkami. Postanowi?em nie?? pomoc tym,ktrzy jej potrzebuj?.

Uko?czy?em Studium Medyczne w Sosnowcu, oraz wiele specjalistycznych kursw zwi?zanych z terapi? i medycyn? naturaln?, ktre pozwalaj? mi w szerokim stopniu na dok?adn? diagnostyk? oraz zaplanowanie poszczeglnych etapw terapii w Samoregulacji, Samozdrowieniu, Samonaprawie iRegeneracji Pacjenta.Zdaj? sobie spraw? z szeregu chorb cywilizacyjnych zwi?zanych z szybkim tempem ?ycia, stresem.Stosuj? indywidualne podej?cie do ka?dego mojego pacjenta. Staram si? przede wszystkim bardzo dok?adnie zdiagnozowa? dany przypadek, i w zale?no?ci od potrzeb dobra? odpowiedni? terapi?.

Dlaczego warto sprbowa? moich

zabiegw :

  • ponad po?owa osb w kraju cierpi na co najmniej jedn? chorob? przewlek?? bez poprawy mimo leczenia farmakologicznego
  • stres i niew?a?ciwy tryb ?ycia a tak?e nieracjonalne od?ywianie powoduj? zaburzenia w organizmie ci??kie do eliminacji tradycyjnymi metodami leczenia
  • coraz cz??ciej cierpimy na choroby cywilizacyjne, niepodatne na tradycyjne formy leczenia: migreny, zaburzenia snu, nerwice, przewlek?e zm?czenie, problemy z koncentracj?, schorzenia cywilizacyjne
  • co roku ro?nie zu?ycie lekw i koszty leczenia

W oparciu o zdobyt? wiedz? na szkoleniach i do?wiadczenie oraz wieloletni? praktyk? sprawdzam wszystkie narz?dy wewn?trzne za po?rednictwem centralnego uk?adu nerwowego wykorzystuj?c ca?? czaszk?, j?zyk, uszy, stopy, punkty po??cze? nerwowych. Ustalam indywidualny sposb od?ywiania aby dotrze? do przyczyny problemu a nie leczy? wci?? objawy. Uzupe?nieniem terapii s? zio?a i suplementacja, ktra wyrwnuje niedobory minera?w oraz aminokwasw reguluj?cych prawid?ow? prac? jelit, oraz prac? wszystkich uk?adw i narz?dw wewn?trznych, co za czym idzie szybki powrt do zdrowia.

A dla wszystkich poszukuj?cych g??bokiego relaksu, wyciszenia i spokoju zapraszam w podr? do Muzykoterapii Kamertonami.